اجرای کتاب ارزش های نسبی در نرم افزار به عنوان اولین HIS ایران

کتاب ارزش های نسبی در93/7/7 ابلاغ شد و این شرکت از روز ابلاغ این کتاب تاکنون موفق به ایجاد تغییرات لازم در نرم افزار به منظور گنجاندن این کتاب در دل نرم افزار با همکاری بیمارستان نیکان گردیده و نسخه آزمایشی آن از تاریخ 93/7/12 در این بیمارستان مورد آزمایش قرار گرفته  است . طراحی منطقی و اصولی و مناسب  نرم افزار و پایه بیمارستانی بودن آن باعث شد این تغییر بسیار بزرگ در نرم افزار به راحتی و با کمترین آثار سوء انجام پذیرفته و نسخه جدید از تاریخ 93/7/15 به طور کامل در بیمارستان نیکان راه اندازی خواهد گردید . کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت - وزارت بهداشت ​

اخبار اخیر

  • اجرای کتاب ارزش های نسبی در نرم افزار به عنوان اولین HIS ایران


    ادامه...
  • پرتال بیمارستانی، راهکاری جهت معرفی خدمات برتر


    ادامه...