سامانه جامع آمار بیمارستانی

محیطی جهت ارائه و مدیریت آمار و گزارشات بیمارستانی

وجود آمار و اطلاعات صحیح در هر سازمان نقش عمده ای در تجزیه و تحلیل عملکرد آن سازمان ایفاء نموده و کمک موثری در ارزیابی فعالیتها و برنامه ریزی برای آینده می نماید. نظر به اینکه عملکرد سازمان های بهداشتی درمانی، مستقیما به حیات انسانها بستگی دارد، وجود آمار و اطلاعات از ارزش زیادی برخوردار است. مدیران ارشد بیمارستانی جهت اداره و مدیریت سازمان خود به اطلاعات صحیح، دقیق و روزآمد در زمینه منابع انسانی، منابع مالی و منابع مادی نیاز دارند.

این بخش مسئوليت گردآوري، تلخيص و طبقه بندي و نهايتا پردازش و تجزيه و تحليل اطلاعات بيمارستان و بیماران را بعهده دارد و شامل اطلاعات زیر می باشد: 

انواع شاخص ها:

شاخص های حیاتی 

شاخص های میزان بهره برداری از منابع بیمارستانی 

شاخص های ارزیابی کیفیت 

شاخص های اداری مالی 

شاخص های جمعیتی بیماران 

سایر شاخص ها 

انواع آمار: 

عملکردی 

شاخص بیمارستان

پذیرش

بخش بستری

اتاق های عمل

دارو

آزمایشگاه 

پاراکلنیک

پزشکان

مالی

انواع داشبورد ها:

مدیریت بیمارستان

مدیر مالی

مدیر اداری

مدیر داروخانه

مدیر پاراکلینیک

مدیر آزمایشگاه 

;

اخبار اخیر

  • اجرای کتاب ارزش های نسبی در نرم افزار به عنوان اولین HIS ایران


    ادامه...
  • پرتال بیمارستانی، راهکاری جهت معرفی خدمات برتر


    ادامه...