سیستم اعتبار بخشی

این نرم افزار محصول مشترک شركت سرآمد سيستم صبا و بيمارستان نيكان بوده و بر اساس آخرين ورژن سنجه های اعتباربخشی وزارت بهداشت طراحی شده است. اين سيستم به بیمارستان ها اين امكان را مي دهد تا امور مربوط به اعتباربخشی بیمارستان خود را کم هزینه تر ( ریالی و زمانی ) ، آسان تر و دقیق تر به انجام رسانند. همچنین اطلاعات مورد نیاز خود از قبیل اطلاعات پرسنلی ، کلیه مباحث آموزش از قبیل ثبت و مدیریت کامل PDP ها و آزمون های Online ، خط مشی ها ، دستورالعمل ها ، شاخص ها ، مصوبات کمیته ها ، مدیریت خطر RCA) و (FMEA ، ارزیابی و غیره را به راحتی ثبت و پایش نموده و به صورت آنی و طبقه بندی شده به همراه امضای الکترونیک و بر اساس سطوح امنیتی به آنها دسترسی پیدا کنند.

از امکانات کلیدی نرم افزار می توان بی موارد زیر اشاره کرد:

تشكيل درخت اعتباربخشي با امكان اضافه كردن سنجه ، فرم ، Doc ، چك ليست و .... از جمله:

امكان دسترسي خاص و عمومي به مستندات و ارزيابي ها

امكان خودارزيابي درون بخشي

امكان ورژن زدن مستندات و اضافه كردن آن

امكان تعريف و بازبيني سنجه هاي ارزيابي

امكان پايش شاخصها ، برنامه هاي عملياتي خاص بخش ها و گزارش گيري

امكان تعريف چك ليست ها و ...

تشكيل درخت مديريت و رهبري با امكان توليد و پايش برنامه ها و .... از جمله:

تعريف رسالت و چشم انداز و اهداف و .. با امكان ورژنينيگ 

تعريف و پايش  برنامه استراتژيك و برنامه عملياتي 

امكان توليد خط مشي ها و شاخص ها و پايش آنها

امكان توليد فرآيندها ، دستورالعملها و ساير موارد 

امكان گردش ديجيتالي فرآيند توليد با امضاي ديجيتالي

ايمني بيمار

مديريت مالي 

كميته ها

          برنامه ريزي جامع جلسات بيمارستاني از جمله كميته ها

          برنامه ريزي جامع كميته ها

          امكان پيگيري مصوبات

         دارابودن كارتابل كاري از مصوبات 

         ارتباط موثر بين مصوبات كميته ها و برنامه عملياتي 

بهبود كيفيت:

         ثبت شاخص ها ، گزارش مقایسه ای و نمایش نمودار آنها

         چارت سازماني

         برنامه بهبود

         پايش مراقبت باليني

         جمع آوري داده ها و تحليل آن

         برنامه مميزي داخلي

منابع انساني:

برنامه جامع برنامه ريزي آموزشي

امكان تعريف دوره هاي آموزشي

امكان برگزاري دوره هاي آموزشي 

ثبت نتايج دوره ها

برنامه جامع منابع انساني

تشكيل پرونده اداري

امكان اتصال به نرم افزار منابع انساني بيمارستان

پرونده اموزشي كاركنان

پرونده سلامت كاركنان

نظام پيشنهادات

ثبت خطاها

مديريت خطر

مديريت ، برنامه ريزي و ساماندهي درخواستهاي تجهيزات (پزشكي ، تاسيسات ، انفورماتيك و ... ) 

صندوق پيشنهادات

تعريف كاربران با امكان تعيين سطوح دسترسي جند سطحي

امكان ايجاد ورژنينگ در بايگاني مستندات

امكان اتصال به نرم افزار بيمارستاني سرآمد براي استخراج اطلاعات و شاخصها

ساير امكانات و ويژگيهاي منحصربفرد ديگر 

;

اخبار اخیر

  • اجرای کتاب ارزش های نسبی در نرم افزار به عنوان اولین HIS ایران


    ادامه...
  • پرتال بیمارستانی، راهکاری جهت معرفی خدمات برتر


    ادامه...