سیستم بهای تمام شده

ارائه بهای تمام شده خدمات بیمارستانی

عمده ترین مشکل در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی مسأله اقتصادي آن است و بیمارستان ها در ایران حدود  2درصد تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص می دهند  و حجم هزینه هاي عملیاتی بیمارستان و عدم کارایی  بخش هاي بهداشت و درمان موجب برانگیختن سوالاتی در زمینه چگونگی صرف منابع توسط بیمارستان ها می گردد .

لذا سازمانها برای آنکه بتوانند هزینه های فعالیت خود را در سطوح مختلف سازمان  و به تفکیک مراکز متفاوت و حتی در سطوحی ریزتر از مراکز بدست آورند،  می بایست اطلاعات دقیقی از هزینه های مستقیم و غیر مستقیم خود داشته باشند تا در نهایت بتوانند بهای تمام شده فعالیت های خود را بدست آورند. 

دو منبع اساسی درآمدهاي حاصل از بودجه عمومی دولت و درآمد اختصاصی در بیمارستان هاي تابعه دانشگاههاي علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور وجود دارد که نقش تامین مالی را براي تامین هزینه هاي جاري در بیمارستا ن هاي مزبور ایفا می نمایند. 

در بیمارستان هاي دولتی درآمدهاي حاصل از بودجه عمومی دولت براي تامین هزینه هاي حقوق و مزایاي پرسنلی مورد استفاده قرار می گیرد. درآمد اختصاصی عبارت از وجوه نقدي دریافتی از بیماران آزاد، دریافت هزینه های نقدی از بیماران تحت پوشش انواع سازمان هاي بیمه گر و درآمد حاصل از خدما ت بیمه اي می باشد. خدمات بیمه اي ارائه شده به بیماران از بیمه هاي مختلف در قالب تعرفه هاي درمانی بخش دولتی تأمین می گردد که همه ساله پس از تصویب و ابلاغ از سوي شوراي عالی بیمه از سازمانهاي بیمه گر براساس صورتحساب هاي ارسالی بیمارستان به سازمان هاي بیمه گر دریافت می گردد و همه ساله سقف درآمد اختصاصی بخش درمان در قانون بودجه کل کشور براي دانشگاه هاي علوم پزشکی تعیین میشود.

درآمدهاي بیمارستان از طریق فعالیت هایی نظیر مراقبت از بیماران؛ فعالیت هایی که لازمه مراقبت از بیماران است کسب می شوند. درآمدهاي حاصل از مراقبت بیماران، قسمت اعظم درآمد بیمارستان را تشکیل میدهد و شامل دو بخش هزینه مراقبت هاي روزانه (مراقبت پرستاري، اتاق، غذا و سایر (وب) خدمات تخصصی (اعمال جراحی، بررسی هاي تشخیصی، آزمایشات و سایر) می باشند. هزینه مراقبت هاي روزانه برحسب آمار روزانه و نوع خدمات ارائه شده فرق می کند و ممکن است هزینه هاي مربوط به پذیرش سرپایی و مشاوره ها را شامل شود. 

از آنجایی که  بهای تمام شده از مواد ، دستمزد و سربار  تشکیل میشود و در نهایت جمع عوامل فوق بهای تمام شده یک فعالیت را تشکیل می دهد و از این جهت که در بهای تمام شده بیمارستانی ارائه خدمت موضوع اصلی این سازمان میباشد لذا از جنبه های بسیاری ، متفاوت با بهای تمام شده شرکت های تولیدی ، پیمانکاری و... می باشد. لذا لازم است که عوامل فوق در بهای تمام شده بیمارستان تشریح گردد تا فرآیند عملیات هر چه واضح تر روشن گردد.

امروزه اکثر سازمانها برای آنکه بتوانند نیازهای اطلاعاتی درون سازمانی و برون سازمانی خود در کوتاه ترین زمان ممکن مرتفع کنند و همچنین برای آنکه بتوانند در بازار اقتصادی داخلی و خارجی رقابت سالمی را با سایر شرکت ها داشته باشند ، نیاز خواهند داشت که برای ثبت ، تجزیه و تحلیل و نگهداری اطلاعات خود و در راستای رسیدن به :

گزارشات دقیق مدیریتی جهت تصمیم گیری در اجرا

مدیریت زمان

انتقال سریع داده ها  

تصمیم گیری در لحظه

برآورد هزینه ها به منظور کاهش هزینه ها

برنامه ریزی جهت تخصیص هزینه ها

بالا بردن سود سازمان

برنامه ریزی در جهت توسعه کارهای درمانی

نامه ریزی در جهت ایجاد واحد های جدید درمانی

کمک به تصمیم گیری در جهت برون سپاری بعضی از خدمات

و ....

;

اخبار اخیر

  • اجرای کتاب ارزش های نسبی در نرم افزار به عنوان اولین HIS ایران


    ادامه...
  • پرتال بیمارستانی، راهکاری جهت معرفی خدمات برتر


    ادامه...